Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S Vardanyan
1 Publications
0 Purchased
Leonid Varshavskiy
Doctor of Economic Sciences
3 Publications
7 Purchased
Alexander Varshavsky
Doctor of Economic Sciences; Professor
6 Publications
42 Purchased
Sergey Vartanov
PhD in Applied Math, asscociate professor
1 Publications
2 Purchased
Elena Vasilyeva
1 Publications
0 Purchased
Andrey Vavilov
1 Publications
15 Purchased
Sergey Vavilov
1 Publications
0 Purchased
G Venediktov
1 Publications
0 Purchased
A. Vereskov
3 Publications
0 Purchased
Natalia Veselitskaya
1 Publications
0 Purchased